Cel uświęca środki
Środki przybliżają cel

Sprawdź możliwości aplikowania o dotację

Pieniądze nie mogą być celem.
Mają być środ­kiem do celu.

Sprawdź możliwości aplikowania o dotację

Czas to pieniądz.
A pieniądz to więcej niż czas.

Umów się na konsultacje już dziś!

EuroFundusze

Firma EuroFundusze sp. z o.o. powstała w 2015 roku z myślą o wsparciu podmiotów chcących realizować projekty dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Impulsem do jej założenia była obserwacja, iż duża liczba ciekawych pomysłów, które mogły by wpłynąć na pozytywną zmianę naszego kraju, przepada w labiryncie skomplikowanych wytycznych, regulaminów i innych dokumentów. Założyciele firmy od lat poruszają się w gąszczu unijnej i krajowej biurokracji, więc doskonale wiedzą jak ważna dla realizacji wszelkich przedsięwzięć finansowanych z UE jest profesjonalna obsługa projektu na wszystkich etapach jego cyklu życia, od pomysłu do ostatecznego rozliczenia i kontroli. Wychodzimy z założenia, iż nasi klienci powinni skupić się na tym na czym znają się najlepiej, czyli na prowadzeniu swojej działalności, a pozostałe kwestie pozostawić nam. Eurofundusze to najlepsza droga do celu.

Nasi eksperci pozyskali już 9 mln złotych dla klientów zewnętrznych.

Lista pozyskanych przez nas dotacji

 

 

Nasz zespół

Krzysztof Siewiera

Prezes Zarządu. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Filozofia) oraz Politechniki Szczecińskiej (Informatyka w Zarządzaniu). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski) oraz Zarządzania Projektami Europejskimi (Uniwersytet Szczeciński).

Więcej

Przemysław Witek

Wiceprezes Zarządu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto, ukończył studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z „Przygotowywanie i zarządzania projektami UE” na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

Więcej

Filip Woziński

Wspólnik/Partner. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2004-2007. Od 2007 r. prowadzi wraz z dwoma wspólnikami własną kancelarię adwokacką w Gorzowie Wlkp. specjalizującą się w obsłudze spraw karnych, karnych skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.

Więcej

Anna Kosicka

Kierownik biura. Absolwentka politologii i europeistyki, specjalizacja: zarządzanie funduszami europejskimi na Uniwersytecie Szczecińskim. Od początków pracy zawodowej związana z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. Kierownik szkoleń realizowanych na zlecenie firmy DGA S.A., członek komisji oceniającej w ZARR S.A., konsultant PARP w ramach sieci KSU.

Więcej

Małgorzata Mrozek

Pracownik ds. analizy finansowej w projektach unijnych. Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalizacja: analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. Specjalizuje się w ocenie kondycji finansowej firmy oraz wyliczaniu rentowności poszczególnych produktów czy usług. 

Więcej

Agnieszka Zielińska

Pracownik merytoryczny ds. projektów unijnych. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodatkowo studentka Kognitywistyki Komunikacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Więcej

Oferta

Krok po kroku przejdziemy z Wami ten labirynt
1
Ocena możliwości aplikowania o środki

Analiza formy prawnej i profilu działalności instytucji pod kątem doboru źródeł dofinansowania z funduszy UE jest podstawą rozpoczęcia procesu aplikowania o środki. Wskazanie obszarów w których dana instytucja może starać się o wsparcie stanowi doskonałą inspirację do tworzenia pomysłów na projekty. A pamiętać należy, iż dużo przedsięwzięć i podmiotów nie może być dofinansowane z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia, np. w zakresie pomocy publicznej czy też wpisania się w kluczowe w bieżącej perspektywie finansowej branże, (tzw. krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje).

2
Wypracowanie optymalnej koncepcji projektu

Gdy mamy już konkretną koncepcję projektu konieczna jest szczegółowa weryfikacja czy dany pomysł kwalifikuje się do dofinansowania. Czasami to co w jednym województwie jest możliwe do realizacji, w innym jest niedopuszczalne. Prawidłowa ocena szansy uzyskania wsparcia (ponieważ niektóre typy projektów są preferowane) pozwala często uniknąć kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej przy składaniu projektu. Ponadto konsultacje w zakresie dostosowania koncepcji planowanego projektu do wymogów konkursowych czy określenie optymalnego wariantu wdrożenia projektu (czasem warto zmodyfikować pomysł, aby dopasować się do wymogów konkursu) znacząco zwiększa szansę na dofinansowanie. Ważna jest również ocena kwalifikowalności wydatków (ponieważ tylko wydatki kwalifikowalne stanowią podstawę wypłaty środków) oraz określenie optymalnego harmonogramu prac nad projektem.

3
Przygotowanie dokumentacji projektowej

Sam pomysł to jeszcze nie projekt, którego stworzenie i konsultacje zajmują zazwyczaj więcej czasu niż znalezienie pomysłu. Kolejnym korkiem jest opracowanie dokumentów aplikacyjnych (wniosek o dofinansowanie oraz ewentualne inne załączniki takie jak biznes plan, decyzje środowiskowe, pozwolenia itp.) od których jakości zależy powodzenie podczas oceny projektu. Obsługa bieżącej korespondencji z instytucją finansującą musi być realizowana bardzo sprawnie ponieważ trzeba zachować krótkie terminy na ewentualne uzupełnienia dokumentacji. Oferujemy również pomoc w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, kiedy już projekt uzyska decyzje o dofinansowaniu.

4
Obsługa prawna

Jak większość ludzi, również oceniający projekty czasami popełniają błędy. Profesjonalna obsługa ewentualnego procesu odwoławczego często pozwala na uzyskanie dofinansowania pomimo odrzucenia wniosku podczas oceny. Oferujemy również doradztwo oraz reprezentowanie Państwa instytucji w przypadku ewentualnych sporów prawnych, które mogą wyniknąć w trakcie, czy też po realizacji projektu. Często zmieniające się interpretacje czy też brak zgodności przepisów prawnych powoduje, iż może zdarzyć się konieczność dochodzenia swoich praw przed sądem, pomimo zachowania należytej staranności w trakcie realizacji projektu.

5
Zarządzanie realizacją projektu

Przygotowanie odpowiednich procedur projektowych, które pozwalają poprawnie zrealizować projekt jest podstawą osiągnięcia celu. Obsługa bieżącej korespondencji z instytucją finansującą, przeprowadzanie procedur zamówień w trybach konkurencyjnych, odpowiednie oznaczenie umów z dostawcami i wykonawcami to tylko niektóre zwymogów jakie spełniać musi projektodawca podczas realizacji swojego przedsięwzięcia. Zlecenie bieżącego zarządzania projektem firmie Eurofundusze pozwala Państwu skupić się na prowadzeniu swojej działalności, a nie pilnowaniu zgodności z całą masą wytycznych i dokumentów, które w dodatku bardzo często się zmieniają.

6
Rozliczanie projektów

Poza bieżącym zarządzaniem realizacją projektu do jego sukcesu potrzebne jest również prawidłowe jego rozliczanie. Przygotowanie wniosków o zaliczkę, płatności pośrednie, płatność końcową wraz z niezbędną dokumentacją stanowi spore obciążenie administracyjne. Konieczny jest równieżmonitoring i sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu. Oferujemy także pomoc w czynnościach kontrolnych i pokontrolnych, jako realizatorzy projektów wiemy jak do kontroli trzeba się przygotować i umiejętnie odpowiedzieć na ewentualne zarzuty pokontrolne.

Kontakt z nami

t. +48 91 81 21 320
e. kontakt@eurofundusze.pl
w. eurofundusze.pl

Euro Fundusze sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 13a/6
70-470 Szczecin